26 juli 2014

Vindbyholt Kro forbedret.

Den misfornøjelse som ytres i Deres blad nr. 67 over Vindbyholts kros indvortes samt udvortes dårlige forfatning og beværtning, er ikke undgået vedbørlig opmærksomhed. For hr. kammerherre og amtmand Bjelke anmodede straks værgerne for Lindersvold umyndige stamherre at påse nævnte kros bygninger bekvemmelig indrettet. Og jeg som stedets politimester ikke alene gav madam Gielf, værtinden samme steds, alvorlig erindring om altid at være forsynet med gode spise- og drikkevarer, men har også ladet opslå en takst hvorefter det fornødne skal sælges så man tør håbe på berørte måde at have hævet en uorden der ikke var mindre fornærmende mod rejsende end staten i almindelighed.

Store Heddinge d. 4 december 1799

Adam Caspar v. Holstein.
Herredsfoged og skriver i Stevns og Fakse Herreder.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 86, den 15 December 1799, s 1367-1368)


Redacteurens Anmærkning

Der blev klaget over Vindbyholt Kro i nr. 67, 3. august 1799.

Adam Caspar von Holstein (1741-1817) var byfoged i Store-Heddinge 1766-1790, herredsfoged i Stevns og Fakse Herreder 1766-1801 og byskriver i Store Heddinge 1766-1790. Han var far til den mere kendte officer, hofmand, teaterchef Frederik v. Holstein (1771-1853) som fik en gade opkaldt efter sig på Østerbro i København. 

Om Vejen ved Storehedinge til Gjensvar paa Politivennen No. 85, samme Materie angaaende.

Mener anmelderen Store Heddinge gader når han taler om dens vejstrækninger der er i meget dårlig forfatning, kan han for så vidt have ret, de [] ndre småbyers gader, men sku [] de landeveje der fører til Store Heddinge, da tager han mærkelig fejl, når [] er om disse at der på nogle strækninger ikke findes spor til fyld, men store brosten kastet oven på hinanden.

Det er bekendt af enhver rejsende og enhver indbygger i herredet med hvor megen påpasselighed og flid herredsfogden von Holstein har ladet sig landevejene være magtpåliggende. I en tid af henved 30 år er næppe noget år gået over at der jo er sket påfyldning på landevejen, ja endog på biveje. Og man måtte ønske at enhver vej i landet, endog der hvor bompenge betales, var så fremkommelig og fast samt fri for huller som landevejen i Stevns Herred fra prambroen til Store Heddinge.

Jeg har tværtimod ofte hørt de vejstrækninger rose der ligger under herredsfoged von Holsteins jurisdiktion, og i sammenligning med nogle andre herreders veje skal de være kongeveje, en og anden bivej der løber fra Store Heddinge til [] dsby vil jeg ikke tale om. De er som [] lt i det hele land og må endnu [] i Stevns Herred der har en flad [] bund.

Jeg står ikke i nogen forbindelse med herredsfoged von Holstein hvorfor jeg skulle tage hans forsvar når tingen ikke forholder sig således. Men det er en sandhed at samme mand har i hans embedstid gjort sig særdeles fortjent af landevejene som Stevns Herreds indbyggere sikkert med mig vil stadfæste. Det har altid forekommet mig at den der baner en god vej, og vedligeholder samme, gør sig meget fortjent af sine medborgere. Foruden den bekvemmelighed at køre hurtig frem, sikrer han dem køretøj, heste, liv og lemmer og derfor bør man offentlig rose end hver der iagttager disses istandsættelse. Man kan ikke nok så meget opmuntre til at have et opmærksomt øje på alt hvad der kaldes landeveje.¨'

N. H. Weinwich
Literatus.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 86, den 15 December 1799, s 1361-1364)


Redacteurens Anmærkning

Artiklen er ulæselig sine steder pga blækklatter. Enkelte ord eller dele af ord er faldet ud, markeret med [].

Der kan muligvis være tale om Niels Henrich Weinwich (1755-1829), som angives til at være forfatter, bibliotekar, justits- og etatsråd. Efter Thorvaldsens ankomst til København 3.10.1819 afholdt Weinwich 10.10. et offentligt foredrag om Thorvaldsen – og til hans ære – i det Moltkeske malerigalleri i Bredgade. Weinwich og Thorvaldsen kan muligvis også have kendt hinanden i tiden før billedhuggerens afrejse til Italien i 1796, se brev af 13.7.1797. Weinwich udgav skrifter om kunst, bl.a. kataloger over malerisamlinger i Danmark som fx den Moltkeske (1818) og to leksika over dansk-norske kunstnere (1811) og skandinaviske kunstnere (1829). Et eksempel på hans artikler findes i Minerva, s. 207-212

25 juli 2014

Spørgsmål fra musikalske Øren

Er ikke den utilladelige syngen, eller rettere skrålen af små børn på gaderne, enten en slags tiggeri eller et unyttigt erhverv, som man burde søge at afskaffe ved at give disse stakkels børn noget værdigere at bestille? Hvem ved om ikke mangen en af disse små ulykkelige kunne ved god undervisning og understøttelse blive et godt mon for teatret som nu ved deres uophørlige skrålen kun er til plage for dem, ved hvis huse de undertiden rodfæster sig?

(Politivennen 8. december 1799, Hæfte 7, nr. 85, s 1352)

Brød og Veje i Storehedinge.

Da bageren (NB. den eneste i Store Heddinge) i år solgte 2 pund meget mådeligt brød for 8 skilling og 4 pund for 1 mark, mens bagerne i Køge solgte rent rugbrød seks og et halvt pund for en mark, da rug der dog kun kostede fem og en halv til seks rigsdaler tønden, blev der indgivet en klage til stiftamtmanden og det blev da ved takst fastsat at bagerne i Store Heddinge skal sælge fem og trekvart pund brød for 1 mark.

Dette er sikkert en forbedring for de fattige borgeres tilstand, men to ting ville jeg endnu ønske skete. Den ene at bageren tillige for det foregående havde været pålagt en straf, den anden at taksten havde givet storeheddingerne lige så meget brød for skillingen som køgebagere giver denne nabostads indbyggere hvor kornet vel næppe er, og efter omegnens natur og stædernes beliggenhed fra København næppe kan være lettere end i Store Heddinge.

Store Heddinges vejstrækninger er i meget dårlig forfatning da der på nogle strækninger ikke findes spor til fyld, på andre store brosten kastet således oven på hinanden at det er snarere en forværring end en forbedring.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 85, den 8 December 1799, s 1345-1346)


Redacteurens Anmærkning

Før Trykkefrihedsforordningen var der blevet klaget over Vindbyholt Kro til von Holstein og han havde svaret at han gjorde noget ved det. Det samme skete ikke med denne klage, som tværtimod affødte en tilbagevisning af klagerne.

24 juli 2014

Til Fattigvæsnets Direktion

En meget gammel og næsten i barndom gående mand har taget sit natteleje i et hønsehus i en gård i Pilestræde, hvor han ligger på de bare stene. Da han ikke tigger og ingen fortræd gør og heller ikke har noget andet husly, har husejeren ikke villet kaste ham på gaden, men meldte det for distriktets direktør. Denne lovede at tage sig af det, og dagen efter kom en mand fra arbejdsanstalten med en seddel fra direktøren til inspektøren for at afhente bemeldte gamle. Da denne ikke var til stede, gik buddet og lod sedlen ligge. Næste dag kom buddet igen for at hente sedlen, og lod sige inspektøren, at han ikke kunne få plads der. Nu spørges: Om husejeren da er nødt til at huse denne fattige, eller om der af de fattiges mange midler ikke kunne falde lidt af for de få dage staklen endnu har at leve i? Anvisning gives af udgiveren.

(Politivennen Hæfte 7, nr. 84, den 30. november 1799, s. 1336-1337)

Mangel på akademisk Politi

Hvis det er sandt at der ikke behøver vidtløftigt bevis for, at politi er det middel, til at opretholde på større steder især den udvortes rolighed, orden og decorum, så fremsætter man herved en klage, der virkelig fortjener de ansvarliges opmærksomhed.

Med rette kunne man vel forvente, at de mennesker der vil anses for musernes sønner, der vil anses som de, der dyrker videnskaberne, at de også burde være sædelige i deres opførsel, da selv alderdommen anså det for en af videnskabernes vigtigste virkninger, at de skulle formilde deres dyrkeres sæder, og forjage alt vildskab og råhed fra dem. Og dog ser man daglig her hos os hvor lidt de unge studerende lader dette være sig magtpåliggende. Selv på de steder, hvor de burde være lutter opmærksomhed, selv under professorernes forelæsninger, støjer og larmer de ofte således, at ikke blot den professor, hos hvilke de er, men også den, som læser nærmest ved, forstyrres.

Dette er tilfældet med dem, som læser til eksamen filosofikum og filologicum. Og hvad der er det værste: Det lader aldeles ikke til, at denne uorden og vildskab vil ophøre. Meget mere synes den at tiltage hvert år. De akademiske lærere, der har med disse forelæsninger at gøre, kan bedst bevidne rigtigheden heraf.

Da det nu naturligvis må være yderst ubehageligt for enhver lærer, at blive forstyrret i sit foredrag, da når han anstrenger sig for at vejlede og undervise de unge studerende, da visse ikke medbringer så megen anstændighed og selvfølelse til akademiet, at de af egen drift kunne afholde sig fra sådan vildskab og råhed, og da endelig denne mangel på anstændig og videnskabsdyrkere værdige opførsel lettelig kan bidrage til ringeagt med den hele studerende klasse i almindelighed, så synes det virkelig at være en genstand for konsistoriets opmærksomhed, at fastsætte sådanne tvangsmidler, der kunne hæmme denne uorden, hvilket synes så meget mere nødvendigt, som det er en sandhed, erfaringen bekræfter, at der til akademiet dimitteres stadig yngre og yngre mennesker.


(Politivennen Hæfte 7, nr. 84, den 30. november 1799, s. 1333-1335)

23 juli 2014

Politiangivelse fra Jylland

Det er en skam for politiet når arbejdsføre folk generer rejsende med deres tiggeri, som undertiden sker af høstfolk, dem der reparerer veje, og andre. Men når virkelige krøblinge lejrer sig ved kroerne og viser deres skade frem, for at vække medlidenhed, til skræk for frugtsommelige og væmmelse for enhver, hvem skulle da skamme sig: Politiet eller hospitalernes bestyrere? Måske begge?

Ved Borum kro går bestandig en gammel dværg. Hun er foruden sin lidenhed også vanskabt, og vist nok også tosset. Ved Hammershøj kro er to tiggere: 1. en bukseløs dreng med et væmmeligt ansigt, skadet i benene så han næppe kan gå og mangel på forstanden. 2. en gammel kone som mangler en hånd. Denne siges ellers at være ejer af nogle hundrede daler.

Ved at dette undes en plads i Politivennen, kunne der måske vækkes af uvidenhed eller dvale, og gives anledning til, at der blev sørget for disse ulykkelige.


(Politivennen, Hæfte 7, nr. 82, den 16. november 1799, s. 1300-1301)

Er en Husbonde forpligtet til at bevise Rigtigheden af det Skudsmål han giver til sit Tyende i Tilfælde af samme påklages af Tyendet for usandfærdigt?

Det såkaldte tyendeselskab eller det forhold hvori tjeneren står til sin herre, er grundlagt på en kontrakt, hvorved den første overlader den sidste et større eller mindre brug af sine kræfter for en vis betaling. Af denne kontrakt er tjeneren forpligtet til at forrette den fastsatte tjeneste, og herren til at betale den betingede løn i rette tid. Og enhver af parterne har så store rettigheder som behøves for at tvinge hinanden til at efterkomme enhver sin forpligtelse. Herren får altså ved kontrakten selv ingen myndighed over tjeneren som ikke er begrundet, eller er en følge af den forpligtelse tjeneren frivilligt har pådraget sig. Følgelig heller ikke ret til at ytre sin mening om tjenerens forhold efter forgodtbefindende. Ligesom tjeneren heller ikke er forpligtet til at tåle at herren ytrer hvad mening om hans forhold han lyster. Ja sådan rettighed for herren og forpligtelse for tjeneren kan så meget desto mindre tænkes som følge af den mellem dem oprettede kontrakt som det ligefrem er moralsk umuligt for den sidste at pådrage sig en sådan forpligtelse. Giver altså herren et usandfærdigt vidnesbyrd om tjenerens forhold, så fornærmer han tjeneren. Og denne får derved alle de lovlige rettigheder mod herren som kommer af fornærmelse. Efter almindelig retslæres grundsætninger er altså tjenerne beføjet til at søge stadens erstatning af sin herre, når denne giver et vidnesbyrd om hans forhold der er ham til skade og som herren ikke er i stand til at bevise.

Betragter man derimod herrens og tjenerens forhold til hinanden efter vores love, så er spørgsmålet ikke så let afgjort. Herren har her som familiens hoved en myndighed som den strenge retslære ikke indrømmer ham. Tjeneren  underordnes her i flere henseender herrens vilje og som stående under denne betænker man sig ikke på at tillægge herren eller husbonden troværdighed frem for tyendet. Jeg tilstår at dette vel i flere tilfælde kan være rigtigt, ligesom det også synes som lovene selv giver denne mening medhold. 6 B. 5. k. 5 Art tillægger husbonden ret til at revse sit tyende med kæp eller stok. Altså ret til at fælde og eksekvere en dom han har bygget på sin egen individuelle mening om tyendet uden hensigt til om denne er rigtig eller ikke, og uden hensigt til om tyendets forhold virkelig er strafbart eller ikke. Har altså husbonden så stor ret over sit tyende, så synes det også som herren er beføjet til at karakterisere tyendets forhold efter sit tykke, uden hensyn til om det kan bevises eller ikke. Følgende omstændighed formener jeg imidlertid bør tages i betragtning ved besvarelsen af det spørgsmål.

Begrebet om fornøjelse og misfornøjelse er aldeles relativt. Det forhold som en finder sig misfornøjet med kan en anden være fornøjet med. Ja det kan endog virkelig i sig selv være ulasteligt. Nu vredes en herre fordi hans tjener ikke har gjort hans støvler så blanke som han ønskede, en anden fordi hans tøfler ikke bringes ham hurtigt nok. Madmoderen klager på pigen fordi hendes lænestol ikke står i dag som i går, eller fordi hun finder støv i et vindue. Ja det sker vel endog undertiden at den gudhengivne enke dømmer den 18 års pige letfærdig fordi hun foretrækker Holger Danske og Helena for Brokmann og sin visebog for salig Kingo. Skal nu tyendet der forlader sin tjeneste være fornøjet med at husbonden eller madmoderen fortæller i dets skudsmål: At sammes opførsel har været utilbørlig? Og har dette skudsmål ubetinget troværdighed uden at tjeneren der desårsag ingen tjeneste kan få, må kræve det utilbørlige forhold bevist?

Loven bestemmer intet udtrykkeligt. Følgende fortjener uden tvivl overvejelse. 3 B. 19. k. 12, art. og af 3. december 1755 s. 11 byder: At enhver skal give sine tjenestefolk når de forlader tjenesten pasbord, dvs. skudsmål således som de har fortjent. Loven siger fortjent, dvs. efter fortjeneste. Her går det næppe an at tillægge skudsmålet blottet for bevis, troværdighed uden videre. For ved at bevises (ifald det kræves) er det først at man får vished om at det er givet efter fortjeneste som loven udtrykkelig befaler og derved sættes første andre (for hvis skyld skudsmål gives) i stand til at bedømme og tyendets forhold i og for sig har været utilbørligt. Plakaten af 3. december 1755 på lægger i den 5. § husbonden at bevise de gyldige årsager han har til at forvise tyender af sin tjeneste. Den påfølgende § 9 taler ligeledes om gyldige årsager og kræver altså bevis. Måske man i analogi heraf kunne slutte til det her omhandlede tilfælde, når tyendet der led skade ved et ufordelagtigt skudsmål, benægtede samme og krævede bevis for dets rigtighed. Sagen er tvivlsom så meget er imidlertid vist at man intet argument kan drage af omtalte 6-5-5. For når tyendet forlader sin husbonds tjeneste ophører det forhold de tidligere stod i til hinanden. Ligesom også at når herren giver tyendet et skudsmål hvorved dette sigtes for et kriminelt faktum, da er han altid forbundet til at bevise samme. 

(Politivennen, Hæfte 7, nr. 80, den 2. november 1799, s. 1265-1270:

Erklæring i Anledning af trykkeforordningen af 27. september 99

I den overbevisning, at genfødslen af barbaris, volds og uansvarligheds sekler sikkert ville finde sted, hvis redelige, oplyste og nidkære sandhedselskere ophørte *) i skrifter at meddele deres lys og at afdrage ondskabens glimrende maske, finder jeg det nødvendigt at erklære: At Politivennen vedbliver at modtage enhver frimodig undersøgelse, enhver anke mod vold og undertrykkelse, enhver anmeldelse af forsømte pligter, enhver opdagelse af skadelig uorden, ethverts forslag til nyttig indretning, når samme er skrevne med tydelighed og anstændighed.

At handle anderledes ville være at misforstå forordningen om trykkefrihedens grænser, især dens indledning, 7. paragraf og 10. paragrafs 3. stykke.

*) Jeg skulle ikke have ytret denne frygt, hvis ikke en skribent af agtet navn i den sidste tid ganske havde henlagt pennen, og hvis ikke nogle af dette blads vakre, men anonyme medarbejdere havde frasagt sig al videre deltagelse.

K. H. Seidelin


(Politivennen, Hæfte 7, nr. 80, den 2. november 1799, s. 1279-1280)

Postuordner mellem Hamborg og Kiel

Jeg er vred over den omgang jeg mødte på min rejse fra Hamborg hertil. Jeg er uvis på om den klage jeg derover kunne forfatte til en af postens foresatte, vil kom i rette hænder. Så jeg vælger at søge en plads i Politivennen for min beretning, i det håb at de veltænkende ansvarlige derfor ikke mindre vil råde bod på det ufuldkomne. Til ære for dem selv og til bedste for de som herefter på denne vej bliver overladt til egennyttige og grove postilloners rådende.

Fredag den 18. oktober rejste jeg fra Hamborg med den danske kielerpost. I stedet for komme fra Hamborg kl. 4 som den bestemte tid, skete det ikke før omkring halv fem. På adskillige usle foregivender nølede postillonen således, at vi først kl. 10 kom til Ahrensborg, hvor postmesteren selv undrede sig over den sene rejse, og annoterede postillonens udsigende over årsagerne dertil. Fra Ahnborg til Oldeslo gik det os slet ikke bedre. Ikke alene optog postillonerne en mængde blinde passagerer, der ikke kunne få plads uden at genere os og uden at oversnavse os med deres beskidte støvler. Men den uendelige tid det tog inden postillonerne i hvert krohul kunne få tinget om betalingen med disse blinde, var da det værste. Dette ophold var endog over en time, og var blevet længere, hvis vi ikke havde gjort alt for stor larm derimod. 


På denne vej havde vi desuden den ubehagelighed at man kastede os over på en returvogn vi mødte, hvorved ikke alene vores sager led betydeligt, da postilloner og vognmestre i almindelighed tumlede med kufferter og pakker, som om det var jern eller sten, men vi led også selv ved at måtte vade over en moradsagtig gade for at kunne bestige den nye vogn. Vi kom altså ikke til Oldeslo før henimod kl. halv fem.

Alle disse ophold havde den ubehagelig følge at vi ikke nåede Kiel før kl. halv et til forundring for postmester, gæstgiver osv. Enhver vil indse hvor fortrædeligt det er, i tilfælde af en gunstig vind straks at måtte gå ombord på en paketbåd, i stedet for, at have en fire timers tid til at besørge bestemte og vigtige forretninger i Kiel.

Sikkert vil postvæsnets foresatte søge at råde bod på en virkelig uorden. Nogle postilloners afskedigelse ville sikkert have god virkning, og et tog af et par uinteresserede vidner, der midt på stationerne mødte vognen og opskrev de blinde passagerers navne og antal, for herefter at lade dem betale den fulde fragt, foruden hvad de havde betalt postillonen, ville være det bedste middel mod disse uretmæssige gæsters påhænd.

Kiel d. 20. okt. 99


(Politivennen, Hæfte 7, nr. 80, den 2. november 1799, s. 1270-1273)

Redacteurens Anmærkning

Postvognene var en af de få muligheder man havde når man skulle rejse rundt i Danmark. I 1798 havde postvæsnet fået diligencer ("stage coaches") som kunne medbringe rejsende. Pas var påkrævet for at rejse rundt i Danmark, Slesvig-Holsten og andre steder i perioden 1804-1862.

22 juli 2014

Om Renlighed ved udkastede Dyr i Peblingesøen

Ved plakat af 12. november 1687 er det blevet forbudt i Peblingesøen at vaske tøj eller andet hvormed nogen urenlighed medfølger, langt mindre noget [væst] deri kaste eller kaste lade. Grunden til dens udgivelse var, at pumpevandet ikke skulle fordærves og forårsage sygdom derved. Dens hensigt var altså meget velgørende og kan derfor tro, at den snarere er skærpet end hævet. Ikke desto mindre sker der ofte forseelser mod samme og det var at ønske, at disse blev undersøgt og forbryderne afstraffet. Man finder ikke sjældent udkastede dyr, især hunde i Peblingesøen, og godt var det, om der engang blev sat skranker for denne væmmelighed

Denne sø er hovedvandsamlingen for byen. Da den ved sin beliggenhed falder enhver i øjet, som passerer ind eller ud af Nørreport, så må det ikke give den rejsende synderligt begreb om renlighed her til lands, når han finder så grove synder mod samme ved første øjekast.

En af de første fornødenheder for en by er godt og sundt vand, og man kan ikke, uden at være urimelig, klage i den henseende. Men lige så rimeligt bliver det at fremføre anke, når nogen enten forsætlig på ovenanførte måde forringer dets godhed eller om dette ved mangel af tilbørlig renholdelse skulle ske.

Ved den kant af Peblingesøen som vender hen mod Ladegården, finder man ellers jævnligt urenligheder. Der har fx i nogen tid lagt et par druknede hunde, og Falkoneråen som er et vigtigt tilløb for Peblingesøen, kan man vel ikke kalde uren. Men der kan næppe være tvivl om, at den kunne være renere.

Selv den skik, som mange har, at lade deres hunde svømme efter udkastede træstumper, dels for derved at få dem vasket og dels for at fremvise deres kunster, burde ikke tillades i Peblingesøen. Der er steder nok uden for byen hvor noget sådant kan ske. Og så vist som det er en pligt at skåne vores medmenneskers sundhed og undgå alt, hvad der kan forårsage dem væmmelse, så afgjort er det, at man næppe skal kunne gå for vidt i renlighed og orden, og at disse altid bliver umiskendelige beviser på kultur hos mennesket

Redaktøren.


(Politivennen Hæfte 7, nr. 79, den 24. oktober 1799, s. 1258-1261)

Om Tjenestefolk

I den kongelige forordning af 25. marts 1791 under titlen: Forordning om adskilligt, der vedkommer politivæsenet på landet i Danmark, især med hensigt til tjenestefolk, hvis rettigheder og pligter befremmes nøjagtigen [] søger jeg forgæves i den 12 § om hvad straf tjenestefolk er underkastet når de imod deres husbonds vilje udebliver af hans gård om natten, samt hver søndag og festdag går deres egen gang så de ikke ses fra om morgenen de har fået frokost til de skal have middagsmad, og fra de har fået den til de skal have aftensmad, og så bliver borte hele natten. Men jeg fandt tværtimod ligesom medhold for tjenestetyende i disse ord: Men vi befaler endvidere på det alvorligste at ingen tjener uden sin husbonds tilladelse må udeblive fra sin tjeneste, og forsømme sit arbejde nogen søgnedag [] uden at der meldes noget om det foranførte, da tjenestetyendet tager heraf anledning til at svare sin husbond, når han tiltaler ham på en søndag for hans udeblivelse, at det er helligdag, ligesom det skulle være blot godhed af ham, om han på den dag ville gøre sin husbond nogen tjeneste. Meningen kan dog vist ikke være med søndagens og festdagens [afholdelse?] af forordningen, at på søndage kan tjenestetyende gøre hvad de vil. Husmoderen må selv at gå ud og malke, flytte og vande sine køer, når pigen ikke vil, og hun må opvarte sine karle og piger med mad og drikke. Husbonden må ligeledes flytte og vande sine heste, hugge brænde til at koge mad ved, og forrette slige karlepligter, når karlen spadserer, og de ikke vil have deres kreaturer forsømte. Og at det alt sammen er blot godhed og ædelmodighed af tjenestefolkene når de ikke lader det komme dertil. Jeg ønskede i Politivennen af en kyndig at blive underrettet, om ikke andetsteds findes anført noget, som et kraftigt og højst nødvendigt antivotum mod ovenmeldte onde.

P. F. Hansen

(Politivennen, Hæfte 6, nr. 78, den 19. oktober 1799, s. 1246-1247)

Spørgsmål angående Slavernes Tiggeri på Gaderne og Volden

Er det ikke forunderligt og beklageligt at se slavernes tiggeri tiltage på gader og volde just på samme tid, som direktionen for fattigvæsenet med så meget held og iver arbejder på dets afskaffelse i almindelighed?

Burde ikke disse menneskers foresatte straffes, når de ser gennem fingre med denne uorden og tillader dem at gå på egen hånd omkring i byen. Det er mennesker som altid burde være under opsyn. For den offentlige sikkerhed lider, når de overlades til sig selv. Og desværre har man eksempler på at de er farlige. Især af den grund, at de har lidt eller intet at vove ved gentagne forbrydelser. En lænke mere eller korporlig straf betyder næsten intet for den som er dømt til slaveri på livstid. I Amaliegade ses jævnligt en ung slave, som trygler enhver forbipasserende. Og man kunne næsten tro at de på mange andre steder havde fast post.

Redaktøren


(Politivennen Hæfte 6, nr. 78, den 19. oktober 1799, s. 1245-1146)

21 juli 2014

Om Slavers og Arrestanters Undvigelse

I anledning af det nylig fra Kronborg fæstning averterede om 2 slavers Hans Jensens og Claus Webekes undvigelse, som siges at være to for den offentlige sikkerhed farlige mennesker, kan man med rimelighed gøre det spørgsmål, om opsynet med disse mennesker, der fængsles for hårde forbrydelser og hvis straf vanskelig kan skærpes, svarer til hensigten, at holde menneskeligheden sikker for deres voldsomhed? Disse slaver har intet at tabe og bliver derved så meget desto farligere. Landevejene bør være sikre, og hvorledes kan dette ske, når disse mennesker så tit anmeldes som undvegne fra vores fæstninger? Der er ingenting mere naturligt end at de gør komplot og dette bliver dem en let sag, at Skælskør arresthus alt for jævnligt furnerer dem med værdige medlemmer, som kan bevises ved hr. byfoged Payngs avertissement af 6. august i år.

Man tror det pligt at gøre vedkommende mere opmærksom på deres pligts opfyldelse. Sagen er meget vigtig for det almindelige. Danmark har hidtil været befriet for det engelske fortrin at have landevejsrøvere, og vil nok næppe misunde dette land den lykke. Imidlertid har man i disse tilfælde årsag at frygte derfor. Var det ikke godt, om man offentlig i aviserne bekendtgjorde sådanne menneskers pågribelse, ligesom man har anmeldt deres undvigelse, for at spare en frygtsom rejsende den angst, som enhver med mistænkeligt udseende kunne sætte ham i? Det var i det mindste en menneskekærligheds pligt.


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 73, den 14. september 1799, s. 1165-1166)

Redacteurens Anmærkning.

Om fangeundvigelser, se også "Om Forbryderes Undvigelse fra Fængslerne" se også Politivennen nr. 1193, lørdag den 3. november 1838. Side 697-701. 

Et par Ord om Passer Udstedelse

At pasudstedelse er en vigtig ting, benægter næppe nogen fornuftig. Det var derfor ønskeligt, om der kunne træffes en bedre og forsigtigere indretning, således at ikke enhver bedrager så skammelig skal bortrejse uden rede og rigtighed.

Så vidt som jeg kender til den nærværende indretning, består den jo blot deri at når en vil have et pas, fremviser han en seddel fra en eller anden borger. Indsenderen har i disse tider måttet føle at denne indretning ikke svarer til den sikkerhed, som tingens natur fordrer, da to svende som skyldte ham en anselig sum, er bortkomne uden hans eller noget retmæssigt bevis. Det formenes langt bedre og sikrere, at en borger fulgte med den, der ville have et pas, og fremviste sit borgerbrev. For ved den indretning er det jo en let sag for en spid[mangler] at skrive, eller lade skrive, et falsk bevis.

Det er sandelig en vigtig ting her tales om. Og det skal inderlig glæde indsenderen, om en eller anden af hans medborgere kunne og ville fremtræde med forslag til en bedre indretning i denne henseende. Og at det måtte tages i betragtning!!

En medborger


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 73, den 14. september 1799, s. 1159-1160)

Østerports Stadsgrave

På en spadseretur forleden dag blev jeg opmærksom på at Østerports indre stadsgrave er ganske bevokset med siv eller rør, der inden for kort tid aldeles truer med at tilintetgøre en stor strækning af disse grave. Det faldt mig straks ind, hvor urimeligt det er at lade en sådan indretning, som engang er der og vist nok er der kun med store omkostninger, forfalde. Så meget mere som nødvendigheden uden tvivl fordrer at disse grave efter engang i tiden at være aldeles tilgroede, igen skal udgraves. Og altså den derved medgående ikke ubetydelige udgift ganske henkastet, da den derimod kunne spares når vedkommende ville værdige disse linjer nøjere overvejelse.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 73, den 14. september 1799, s 1158-1159)

20 juli 2014

Et Sidestykke til den liderlige Lurendrejer i Dyrehaven

 I Grønningen foran Kastellet har man hver søndag eftermiddag i sommer kunnet træffe en af sin udvortes figur genkendt mand ved navn Hans Jørgen, som midt i en klynge af mennesker har til sin violin hvorved han røber et godt gehør, sunget en del liderlige viser, der meget begærligt høres og bifaldes af det omstående publikum. Anmelderen bekendtgør dette ingenlunde for at betage den arbejdende klasse af folket sin søndagsfornøjelse af denne slags. Han tror tværtimod at der for lidt er sørget for nationens offentlige musik og dans under åben himmel. Men når han ser at sådan gift indsuges så begærlig at endog fruentimmer der er temmelig godt klædt, kan godte sig derover og er så frække at de uden at skifte farve, kan døje omstående liderlige mandfolks gebærder og anmærkninger til visen, så beklager han inderlig sædernes fordærvelse, der omsider bringer ve over dem selv og staten. Ja, han jamrer over at denne fornøjelse ikke gives et andet heldigt sving i at bibringe folket på deres søndagsspadsereture, i en sang ved et og andet instrument, fædrelandskærlighed, lyst til dyd, huslighed og orden, med personificerede eksempler, hvorledes det er gået sådanne mennesker, i nogle med et og andet vittigt passende indfald krydrede viser.

Han kan heller ikke ved denne lejlighed undlade at anmærke, at det forbud i den kongelige vedtagne plan for fattigvæsenet i København dateret 2. juli 1799 dens 126 § forekommer ham hårdt, hvorved de som på offentlige pladser synge eller spiller for at tilvende sig gaver anses for tiggere der bør arresteres. Når de ikke på nogen måde anmoder folk at give sig noget, indser jeg ikke hvorfor ikke en krøbling *) på en offentlig plads, ikke på gader og stræder hvor man er nødsaget at passere forbi, må more sig selv og andre ved sit spil og sang, forudsat at dette ikke er umoralske liderlige viser.

Lovgivere! Filosoffer! Overvej dette nøjere, hav hensyn på den, om ugen blot ved legemskræfter arbejdende klasses trang, der om søndagen med familier går ud i det grønne for at skaffe deres sjæl underholdning og fornøjelse, stræber, at lempe sig efter deres opmærksomhed og trang i denne henseende, og heller formere end formindske de offentlige fornøjelser, der sker for alles øjne. Skaffer den almindelig mand gavnende skuespil om søndag aften, hvor længe skal den hendøje dens tid og kræfter ved at drikke forstand og sundhed bort om søndagen i brændevinspøler?

*) Der ej ved kræft, flåd eller venerisk syge er defigurerede og væmmelige.

(Politivennen 7. september 1799, Hæfte 6, nr. 72, s 1148-1150)

19 juli 2014

Om Hønsetortur

Det er bekendt at de for stadens proviantering alt for omhyggelige valbyboere for det meste plukker deres fjerkræ ganske levende, endog offentligt på torvene, fordi de stakkels kreaturer derved kommer til at se mere fyldige og fede ud, og altså skaffer ejerne større fordel. Men hvor umenneskeligt og afskyeligt denne handling er, for en ringe vindings skyld, at martre et kreatur på denne ugudelige måde, det ved valbyerne nok ikke, for ellers måtte de inderligt skamme sig. Politiet her i byen tilkommer det vel ikke så lige, at sige valbyboerne, hvorledes de skal slagte deres høns. Men deres præst anmoder man på det mest venskabelige, at bibringe disse, i den henseende rå folk, mere menneskelige begreber om rigtig forhold til umælende værgeløse skabninger.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 71, den 31. august 1799, s. 1134-1135)

En gal Mand i Gaderne på Slotspladsen

I en af gaderne på slotspladsen var anmelderen for nogle dage siden vidne til et optrin, som bedrøvede ham  meget. Han så nemlig et menneske, som utvivlsomt måtte være berøvet forstandens brug. For han satte sig i ganske besynderlige stillinger og gjorde underlige grimasser. En stor flok især gadedrenge havde samlet sig omkring ham, som naturligvis gjorde hans beklagelige forfatning meget værre. Det lod imidlertid til, at hans galskab var af godmodig art, for han var meget fornøjet med sig selv. Dog er dette ikke altid at stole på, det forandrer sig undertiden og han kunne gøre skade. Vedkommende gøres derfor opmærksomme herpå og rådes i denne varme tid at holde ham inde og sørge efter evne og pligt til hans helbredelse.

Besynderligt er det at ingen ved sådanne lejligheder tiltaler pøbelen og råder den fra således at stimle sammen, som dog ved plakater er forbudt. Anmelderen var på vej at ville gøre det. Men en ubekendt frarådede ham sådant. Dersom han ikke derved ville have gadedrengene efter sig. Disse anser sligt som et indgreb i deres rettigheder, og forstyrrelse af det, som blandt dem hedder løjer har ofte frembragt piben og hvinen til hævn over dem, som tænkte ædelt nok til at ville standse slige uordener.

Man taler og skriver så meget om opdragelse og oplysning. Når skal man spore virkningen deraf blandt de ringere klasser? Gid det dog måtte blive til mere end blot skønne ord!!!

Indsenderen vil undskylde, at dette stykke ikke er blevet indført i forrige nummer. Det kom lidt for sent til at få plads.


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 71, den 31. august 1799, s 1133-1134)

Om Amagervogne ved Sandkisten

Det er ved plakater bestemt torve og pladser hvor amager- og andre bøndervogne skal holde. Men ikke desto mindre har anmelderen lagt mærke til at 4 amagervogne hver onsdag og lørdag i 3 ugers tid har valgt sig en ny torveplads ved Gammelstand skråt for sandkisten. På et sted, hvor der er så megen færdsel og tæt ved det betydelige traktørsted Palais Royal, hvor fremmede jævnlig kommer til og fra. Dette burde så meget desto mindre tillades som passagen derved spærres og pladsen allerede er knap nok ved de mange arbejdsvogne, som nok har tilladelse at holde her. På en tid da man næsten tror at kunne vinde hævd på uordener, er det nødvendigt at gøre vedkommende opmærksomme herpå. Ved undersøgelse vil der findes, at tingen forholdet sig sådan, og man kan da vente, at disse vogne henvises til de for dem bestemte pladser.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 71, den 31. august 1799, s 1132)

Redacteurens Anmærkning

Med traktørstedet Palais Royal hentydes måske til det fine Hotel Royal på den nuværende adresse Ved Stranden 18. Det var der hvor H. C. Andersen spiste frokost med den svenske sangerinde Jenny Lind og hvor Riborg Voigt som H. C. Andersen var forelsket i, boede.

Spørgsmål om Amagertorv

Er skødesløshed eller ligegyldighed skyld i, at den gamle optagne pumpe har ligget i tre uger og ligger endnu uden at blive fjernet?

Den nye pumpe har stået omtrent lige så længe uden at kunne bruges. Men hvorfor? Begge dele er nok af det slags man kalder byens arbejde? Bør ikke den gamle pumpe tages bort, inden nogen brækker arme eller ben ved at falde over den? Og bør ikke den nye sættes i brugelig stand inden ildebrand indtræffer?


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 71, den 31. august 1799, s 1129)

18 juli 2014

Drengeuorden på Hjørnet af Store Kirkestræde og Nikolaj Kirkegård

Unægtelig hører jo det til god orden, at kunne være sikker på gaden for ulejligheder af drenge, og at kunne sende bud i byen, uden at frygte for at det skal blive opholdt og forulempet af disse. Men det kan man ikke være, så længe den ansvarlige ikke vil sørge for, at de bliver holdt inden for deres rette grænser. For de er ikke bange for at antaste de forbigående enten ved at slå ler eller andet sligt på dem, eller at besætte folks døre, således at ingen passage derigennem er rådelig. Man behøver blot at ulejlige sig derhen kl. 4 om eftermiddagen. Vedkommende vil da finde denne drengeklub samlet, og oven i købet få at se drenge på 8-9 år ryge tobak af åben pibe.

(Politivennen Hæfte 6, nr. 70, den 24. august 1799, s 1119-1120)

Om Ådsler på Gaderne

At man ser døde dyr såvel katte som hunde liggende på gaderne og det endog flere dage, har anmelderen ofte været vidne til. I Ny Vestergade lå for nogle uger siden en stinkende kat i 4 dage.

Der spørges altså i den anledning om sådanne dyr ikke efter anordningen bør fjernes af renovationsvognene, og hvis det er pligt, hvad bøde kørerne af samme er underlagt når de i den henseende viser forsømmelighed?

Gadekommissionerne må vide hvilke karle og vogne der skal renholde gaderne i deres kvarter. Og det var altså en let sag for dem at komme efter årsagen til en uorden, som både er væmmelig og skadelig i en så stor by, hvor man desværre ikke har mangel på ting som gør luften usund.

Overalt synes den anordningen, at folk ikke må kaste urenligheder fra deres huse og gårde på gaden, men vente til renovationsvognen kommer og signalet med skralden bliver givet, ikke så nøje overholdes som den burde. Dens hensigt er meget prisværdig, men de mange bunker af snavs som bliver liggende især i Peder Hvitfeldts Stræde, indtil de ganske udjævnes, er et bevis på, at den bliver gammel og støvet på hylden.

Vedkommende ville fortjene tak og agtelse om de tog den ned, børstede den af og i fremtiden nøje vågede såvel over denne som flere nyttige politianordningers efterlevelse.


(Politivennen Hæfte 6, nr. 70, den 24. august 1799, s. 1115-1117)


Redacteurens Anmærkning


Vigantsgade var datidens navn på Ny Vestergade. Her stod en bygning opført af rigmanden og handelsmanden Gysberth Wygant Michelbecker der var ansat hos Christian 6.

Strandvejen.

Ingen der kender det allermindste til Sjælland, kan nægte at Strandvejen er den man ser de mange skønne situationer her frembyder sig, langt hellere befarer, når man blot har fornøjelse til øjemed, end den så ensformige Kongevej. Og dog er det næsten umuligt endog i midsommer at passere vejen fra Slukefter til Papirsmøllen uden at være i angst for at brække hals og ben på stykket fra Charlottenlund til Skovshoved, hvor man endog har forøget vanskeligheden ved at udbygge et plankeværk i vejen ved ledet i Skovshived selv der snarere er et dyndet gadekær end et fiskerleje, og atter mellem Tårbæk og papirsmøllen hvor der ikke er to skridts afstand mellem de dybeste huller. Man rejser derfor ikke gerne denne vej uden i nødstilfælde. Man får kun med nød vognmanden og hyrekusken til at køre den fordi de er bange for at hjembringe sprængte heste eller i det mindste en vogn med en aksel mindre. Indsenderen vil ikke tale om at den på nogle steder fx ved Emilias Kilde hvor det er så meget farligt, er så smal at to vogne har ondt ved at komme forbi hinanden. Allermest at beklage er de stakkels strandboere der ad denne græsselige vej vinter og sommer skal hente deres nødvendigheder fra hovedstaden, og må være i skræk for at karl og køretøj sider i et af moradserne ved og i Skovshoved. Under hvilken offentlig bestyrelse ligger disse vejes instandsættelse? Skal beboerne selv vedligeholde dem, hvorfor lukker da øvrigheden roligt øjnene for disse fæle syn? Hvorfor tilholder den ikke de ansvarlige at gøre deres pligt?
-n

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 70, den 24 August 1799, s 1111-1112)

Noget om Christianshavns Kløvermark

Når en mand betaler græspenge for en hest eller ko og han for at være vis på at hans kreaturer går sikkert og nyder det bedste græs, betaler den højeste pålagte takst, kan han da ikke med lige så stor grund påstå det ene, som ham prompte har præsteret det andet?

Magistraten lønner, siger man, en hyrde på Christianshavns kløvermark. Hvorfor? Man kommer en ja flere gange, men finder ham ikke i marken. Og har man det lykke at finde ham, da er er det for meste sovende i en hytte. Spørger man hvor er den hest eller ko, svarer han: Måske i en anden mark, for jeg kan ikke passe på, fordi grøfterne på alle sider er forfaldne. Sender en mand sin pige ud for at malke, da må denne enten gå tilbage med uforrettet sag, eller kravle over 3 til 4 grøfter for at komme til kløvermarken, og gå barfodet, eller give en styver for at blive transporteret over vandet, som har oversvømmet vejen, der egentlig fører til benævnte mark. Ville vedkommende værdige denne lille sag opmærksomhed, da skal overbevisning bekræfte sandheden af anførte og nogle vil måske takke herfor.

F.D.F


(Politivennen Hæfte 6, nr. 70, den 24. august 1799, 1110-1111).

Københavns Gader i Regnvejr

Når der falder stærkt regnvejr, er det allerede ubehageligt nok at gå på Københavns gader formedelst den pludselige oversvømmelse, der truer at sætte nogle af byens gader især Store Købmagergade og Pilestræde i den tilstand, i hvilken hollænderne kun i yderste fortvivlelse sætter deres egne, når de frygter for belejring eller undertvingelse. Og uagtet denne ubehagelighed stedse vidner om at rendestene, rendestensbrætter, og alt hvad der hører til de render, hvorigennem vandet skal have sin flugt, ikke er i den ønskeligste stand, så er det dog en ubehagelighed som langt overvejer denne såvel for kørende og ridende, som især for de gående, denne nemlig, at der i enhver gade er så mange afbrudte tagrender, der hænger ud over tagskægget, og giver vandet fra sig i en så frygtelig nedstyrtende kvantitet, at man er øjeblikkelig gennemblødt, og måske kunne føle sig meget farlige virkninger af dette dryppebad.

På det at disse kunne desto overflødigere give vandet fra sig, er de åbnede i form at en løvemund og bøjede så langt ud, at de kaster strålen over rendestenen. De ødelægger desuden også gaden formedelst den stærke nedstyrtning, og det ville derfor sikkert være særdeles ønskeligt, om den ansvarlige gjorde sådanne anstalter, at disse render i det mindste  efterhånden blev afskaffede. Huset nr. 248 i Åbenrå har fx to sådanne tagrender, når man da for at undgå den ene vil løbe frem, kommer man under den anden, og overskænkes derhos, om man endog er mere end 2 alen derfra.


(Politivennen Hæfte 6, nr. 70, den 24. august 1799, s. 1108-1109)

Redacteurens Anmærkning

Købmagergade har trods elendig forfatning gennem tiderne haft flere af samtiden kendte teaterfolk boende. Komponist og syngemester ved Komediehuset Hardenack Otto Conrad Zinck (nr. 5) 1802-1803. Skuespilleren, tidligere "kalkslager og tallerkenslikker" (dvs. murersvend) Hans Christian Knudsen (nr. 62, 1803-1807). Balletmester Vicenzo Tomaselli (Galeotti). Instruktør Ferdinand Lindgreen (nr. 66, 1818-1829). Tenoren og kvindebedåreren Guiseppe Siboni (nr. 48, 1824), som bl.a. hjalp H. C. Andersen.

Til Direktionen For fattigvæsnet

Blandt de arbejder hvortil arbejdsdygtige fattige bliver at anføre, vil man formodentlig især have hensyn til simple og nyttige redskaber, som er uundværlige for visse stænder i landet, og som dog ikke forfærdiges i samme, men endnu dagligt forskrives udenlands fra. Således har det sig med et, særdeles til skibs højst nødvendigt redskab, en såkaldt dvælg eller svaber, som er en halvanden alens rund fyrrestok, i hvis nederste ende er anbragt en del klude af forskellige farver, eller tykke uldgarnslidser, eller også kabelgarn. Denne bruges som bekendt, at vaske og rengøre dækket og andet til skibs med. Endnu til dato er disse forskrevne til de danske stater fra Lybeck, hvor de formodentlig gøres på fattiges arbejdshuse. De fås der for 2 mark danske og i København koster de 3 mark, og da der ikke udfordres stor kunst eller strengt arbejde til at forfærdige dem, ubrugelige lapper til samme kan nyttes og de kunne gøres af gamle aldrende folk, så kan jeg ikke tro andet, end dette vink er direktionen velkommen, der vist vil vide, at gøre brug af samme. Med stor forundring hørte anmelderen heraf ved en lejlighed, at disse svabere ikke blev forfærdigede nogen steds i de danske stater, der har så megen del i skibsfarten, men at denne handlende nation hidindtil har hentet dem i vindskibelige Lybeck, der sikkert endnu gør flere leverancer til os af lige så simple sager som fx malerkoste, tjærekoste, pensler osv. og han besluttede straks, at lade direktionen over fattigvæsnet dette vide, til nærmere overvejelse.

(Politivennen Hæfte 6, nr. 70, den 24. august 1799, s. 1106-1107)

Spørgsmaal om Luftmaskiner.

I provinserne rejser jævnlig nogle omkring med de såkaldte luftmaskiner. Dem de lader gå i vejret, ofte inde i byerne på torvene, i haver eller andre store pladser. Som man ved, skal der let kunne gå ild i disse maskiner på grund af den brændbare materie hvormed de er fyldt. De synes altså i den henseende meget at fortjene brandpolitiets opmærksomhed. En sagkyndig ville derfor gøre sig fortjent ved offentlig at underrette publikum om, både hvorvidt disse maskiner kan for brandvæsnet anses farlige og hvad forsigtighed herimod bør bruges af brandpolitiet.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 69, den 17 August 1799, s 1094-1095)

Om Nye Toldbodgade

Denne gade hvorigennem man i lige linje for en snes år siden kunne gå fra Toldboden til Nyhavn, har undergået en stor forandring. Vel står den i protokollerne endnu lige så stolt som enhver anden gade i byen, men den er fra St. Annæ Plads til Toldboden intet andet end en tømmerplads og et skibsværft, afskødet med plankeværker og mure. Ja det er endog et rygte at hele gaden er afhændet og skødet til det forrige østersøiske kompagni, hvilket dog vel ikke kan forholde sig således da der endnu betales skatter til byen af samme. Til efterretning for efterverdenen må det dog anføres at ifald den finder engang for godt at brolægge gaden, kan de dertil brugende brosten findes henved 1 alen under den opfyldning man nu går på. I vore tider takserer man beløbet af disse sten til 2 til 3.000 rigsdaler. Og der kan komme den dag at de kan være mere værd. Derfor er det godt at gemme dem sikkert, at man kan finde dem, når man engang vil have dem. 

Det er virkelig en uorden at gadens navn ikke, -- når man undtager den stump af samme der støder til Nyhavn -- findes noget steds malet på dens hjørner. Det var så meget mere nødvendigt her som fremmede og ubevandrede i byen kunne have besvær med at tro at dette virkelig var en gade i København. At havnekommissionens oplagshus står på gadens grund vil vel ikke betyde andet end at anden indhegning for gaden derved spares.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 69, den 17 August 1799, s 1091-1093)

En velment Bøn til Fattigvæsenets Direktion

Uagtet der er gjort de hæderligste anstalter af Fattigvæsensdirektionen for at afskaffe tiggeriet på gaderne, så har indsenderen dog heraf bemærket på adskillige steder, fx ved Børsen, Nikolaj Kirke og slottet tæt ved den store port, at tiggerkællinger af den sande [æt], den ene endog forsynet med et stakkels sygeligt barn, har taget ordentlig sæde, ja været så dristige, at være på stedet 4 timer efter. Uagtet der blev truet med at det skulle blive anmeldt på vedkommende steder. Rigtig nok blev det ved truslen. For anmelderen heraf er ikke husejer og følgelig har han ikke fået den omtalte anordning, fattigvæsnet betræffende. Hans bøn er altså,  at om deri skulle være en artikel, som opfordrede den veltænkende at anmelde sådanne uordener, man da offentlig i aviserne eller og ved en plakat på hjørnerne ville bekendtgøre, hvor sligt kunne ske. De betjente, som er ansatte til tiggeres opbringelse bliver del bekendte og dels kan de umulig være så mange, at de alene skulle kunne hindre anordningens overtrædelse.

Det ville altså være til megen lettelse når den rettænkende, som indså nytten af anordningen, ved ufortøvet at opgive uordenen på behørige steder. Anmelderen ville ufortrøden gå fra Vester- til Østerport og længere, når han så at en nyttig plan derved kunne fremmes. Men en ubehagelig anmærkning må han gøre ved denne lejlighed: Han så nemlig en aldrende mand, efter det ydre og klædedragten endog over middelstanden at give almisse til denne tiggerkælling, som var sund og stærk og i den alder, at hun burde fortjene sit brød på en anstændigere måde. Det er et højst misforstået begreb at tro man således viser gode gerninger. Tværtimod gør man ondt ved denne medlidenhed. For man opmuntrer den dovne og meget ofte liderlige i stedet for at henvise til at leve af deres hænders arbejde og derved blive nyttige lemmer i staten.


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 68, den 10. august 1799, s. 1086-1088)

Sjælden Aandsnærværelse hos en Tyv.

I en landsby her på Sjælland var man kommet på sporet af en tyv som havde brudt ud af adskillige fængsler. Man vidste det var et farligt og listigt menneske, og derfor havde næsten hele byen væbnet sig til hans pågribelse. Mængden fordelte sig på alle kanter, og herved blev tyven nødt til at springe igennem et vindue for gennem en bondegård at retirere ved en bagport ad marken til. Men uheldigvis havde en bomstærk bondekarl posteret sig i denne port og stod klar til at gribe ham. Hvad var der at gøre? Den arme djævel skulle gennem her, for at komme i justitsens hænder, dertil havde han som sine årsagers skyld slet ingen lyst. Han beslutter altså at løbe lige mod bondekarlen, rækker tungen ud af halsen og brøler et gyseligt Bæ! Dette gjorde sin ønskede virkning. Bondekarlen der blev forskrækket ved dette uventede og besynderlige anfald, for i angst tilbage og lod tyven fare, som ved sin åndsnærværelse og hurtig udtænkte list denne gang slap lykkelig derfra.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 68, den 10 August 1799, s 1085-1086)

17 juli 2014

Advarsel for dem, som ere Elskere af at være i Skoven om Aftenen.

Torsdag den 25. juli da et selskab af 3 kvinder og 1 mandsperson sad og spiste i Charlottenlund Skov om aftenen kl. henimod 10 slæt, kom 6 til 8 mandfolk med nogle hunde og spurgte om det nu var tid at være i skoven? De skulle straks forføje sig ud. De pakkede straks maden og kørte, men da de kom til porten, slog en af disse karle kusken som tjener hos hyrekusk Bruun, i ansigtet formodentlig med en nøgle så blodet flød ned af kinden hvorved han næppe vil undgå at miste det ene øje. Dette ønskede man bekendtgjort så at andre kan vogte sig for disse voldsmænd på oven nævnte sted.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 3 August 1799, s 1070-1071)

Slagsmål mellem Borgmester og Råd

Lørdag den 13. denne måned behagede det borgmesteren og rådmanden at slås på rådstuen i en vis købstad i provinsen. Bataljen skal have været hårdnakket og blodig, men sejren for denne gang uafgjort, da arrestforvarerens kone og en arrestant efter gevaltskrig skal være kommet til, og med en passende moralsk tale have endt dette feltslag. Ved kurer skal samme straks fra begge omtalte chefer være blevet anmeldt til stiftamtmanden, som befalede omtalte feltherrer at indfinde sig hos ham tirsdagen efter bataljen. De krigsførende parter mødte bestemt tid hos deres foresatte, hvor en våbentilstand skal være blevet erklæret med gensidig tillæg at de en anden gang ville ende et forefaldende feltslag med mere selvstændighed og tapperhed. Alles ønske er at det da måtte ske på åben mark, for ikke at forstyrres som denne gang.

****

Et andet stykke er indkommet netop i samme anledning, men da man desværre i denne tid hører for meget til strid og rygte om strid, så ville indsenderen undskylde, at det ikke ganske blev indrykket. Den tanke, som forfatteren ytrer, at en borgmester som slås på rådstuen (rettens sæde) kan ikke med fynd dadle eller straffe et par slagsbrødre i et ølhus, er meget rigtig og kan ikke andet end bringe i erindring Henriks svar i Maskeraden: "At det er underligt at se en gammel fuld mand ledt hjem af vægterne moralisere over og gennemhegle ungdommens fejl på vejen".


(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 20. juli 1799, s. 1067-69)

Et Par Ord om Vindebyeholt Kroe.

Fru kammerherreinde Retz Thott til Gavnø Lindersvold og Strandegård med Langværge ville forbinde sig publikum om de alvorlig sørgede for at kroen i Vindbyholt både indvendig og udvendig blev sat i den stand som rejsende har ret til at kræve af en gæstgivergård. Den er nu mere lig et herberg for svin end for mennesker. Rejsende er nødt til ikke alene der at bede, men om vinteren endog at ligge natten over da her skal omskiftes med befordring. Men her er lidt at få, og det man får er højst udelikat. Værten er død og hans enke en gammel udlevet kone der intet selv kan nu bestyre, men må lade alt komme an på en søn som nok er bedre skikket til at regere i stalden end i køkkenet. Men på rimelige vilkår var hun vel at bringe til stedets opladelse for en til gæstgiveri mere duelig mand. Skulle godsejeren ikke selv ville sørge for det, da var vel vedkommende amtmand eller justitsbetjenten som politimesterbeføjet til det? Det er ingen ære for et lands politi at have et så usselt gæstgiversted på en vej der ofte passeres af fremmede som går til Lolland for at sættes over til Hosten fra Rødby.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 3 August 1799, s 1065-1066)


Redacteurens Anmærkning

Kroen er især kendt fra en oplevelse Grundtvig havde i 1810 hvor han fik et anfald, hvor han troede at være i klammeri med Djævelen i skikkelse af en kvælerslange. Hans ven Poul Dons, som ledsagede ham sammen med F.C. Sibbern, fik sig et psykisk knæk af den voldsomme oplevelse, som han aldrig helt forvandt. Kroen brændte i 1990 og er ikke blevet genopført.

Herredsfogden Adam Caspar von Holstein reagerede ved at skabe orden i tingene igen, se Politivennen. Hæfte 6, nr. 86, den 15 December 1799, s 1367-1368.

Tiggeri uden for Østerport

Uden for Østerport findes der hver dag 3 pigebørn, der altid tigger på den mest påtrængende måde. Da direktionen for fattigvæsenet opfordrer enhver til at bidrage sit til at afskaffe tiggeriet, så håber anmelderen at bemeldte direktion vil undersøge disse børns trang, og afhjælpe dem, for at befri det forbigående publikum fra denne ubehagelige overhængen.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 20. juli 1799, s. 1065)

Bøn til Vedkommende om nogle Kroers Forbedring i Jylland

De rejsende fra Jyllands vestre kant som agter sig til Vejle, Kolding eller vil gå over et af færgestederne Snoghøj og Strib, skal passere en moxen ubeboet hede af en dagsrejse, men hvor aldeles intet er sørget for de rejsendes bekvemmeligheder. For ikke at tale om at der på en så lang vej som mellem købstæderne Vejle og Holstebro ikke er noget vognmandslaug, men de samme heste skal befordre 13 mil. Så er Nørrehede, Hampensø og Slethuset kroer som den rejsende ikke er kommet så snart ind i for han ønsker igen at kunne forlade dem. Hvor intet er at få uden højt harsk stegt flæsk, kogte æg og et glas vand. Hvor nattelejet er så dårligt at man især på de to sidste ensomt liggende steder, ugerne ligger over. Af amtmændenes Hansens og Morgenstjernes virksomhed venter man heri en forandring til det bedre.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 3 August 1799, s 1064-1065)

Sandt Svineri i Kallundborg.

I et blad hvor der optages hver tanke der sigter til at hæve uordener, kan jeg ikke undlade at melde Politivennen en af de meget væmmelige som jeg ved et par dages ophold i Kalundborg lagde mærke: Fra en brændevinsbrænders svinesti udførte man nemlig en snes løs møg på offentlig gade, hvor samme blev ligende i det mindste de 2 dage jeg opholdt mig i byen. Enhver som ved hvad afskyelig stank dette slags gødning fører med sig, må undre sig over at sådant kunne undgå politiets lugteredskaber og at naboer og genboer ville tåle denne uorden uden anmeldelse. Indsenderen faldt på den tanke at det ikke måtte ualmindeligt, for kun en eneste af byens folk hørte han gøre anmærkninger derover, men også denne gjorde det i en behørig afstand fra den stinkende gade.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 3 August 1799, s 1060-1061)

Spørgsmaal angaaende en formeent Uskik i Frederiksberggaden.

Er det bønderne tilladt at køre op på fortovene for der at føre deres heste? Dersom samme ikke er tilladt, tror anmelderen med føje at burde gøre de ansvarlige opmærksom på det. For vandringsmanden passerer med møje og fare gennem nævnte gade især torvedagene, da fortoven besættes af heste og vogne og gaden er opfyldt af dem der hele tiden passerer ud og ind.

Anmelderen passerer just i denne tid nævnte gade daglig og har flere gange været udsat for at blive hilst af disse uberettigede fortovsgæster der i det man passerer deres bagdel, ofte får i sinde at træde tilbage og derved beskadige eller tilsøle den gående. Hvilket jeg også virkelig har set ske. Det synes derfor rimeligt at man bortviser disse uhøviske gæster, eller tiltale værten når han tålte dem på sit fortov. Man kan ikke kræve at politiet skal være allesteds nærværende, og det var en lettelse og tillige skønt når hver mand havde ret til og tillige ville påse orden uden for sin ejendom.

P***.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 67, den 3 August 1799, s 1059-1060)

Velmeent Anmeldelse til St. Hans-Hospitals Opsynsmænd; og til enhver fra hvilken et afsindigt Menneske maatte være gaaet bort.

Søndag den 7. juli d. å. mellem kl. 5 og kl. 6 om eftermiddagen blev jeg sammen med nogle andre idet vi opholdt os ved traktørstedet Fortunen, opmærksom på et menneske der roligt vandrede forbi og fortsatte vandringen på den almindelige vej ind ad skoven. Bestandig kløede han sig i hovedet, var halvt bedækket med få og simple beklædningsstykker. Hovedet udækket, hans lange hår hang uordentlig omkring hovedet, halsen udækket. Overkroppen skjult af en gammel hvid ulden trøje, lærene bedækket med et par gamle skindbukser. Benene og fødderne nøgne. 

Enhver af os formodede ved synet af dette menneske at han måtte være afsindig, da hans udseende var forvirret og hans påklædning påfaldende. Vi blev bestyrkede i denne formodning af værten i nævnte traktørsted der gav os føgende efterretning: "Jeg kender vel ikke det menneske, men i nat vækkede han mg ved snart at banke på døren, og snart på vinduerne. Jeg adspurgte ham hvad han ville. Han svarede mig om dette ikke var forstaden til Helsingør. Dette benægtede jeg. Men sagde ham derimod hvad stedet kaldtes hvor han nu var, og at han var langt fra det angivne sted. Han forføjede sig derpå ad skoven til og siden den tid har jeg ikke set ham før nu."

Anmelderen tror at nævnte vært havde handlet rigtigt hvis han enten straks eller den påfølgende dag havde besørget dette menneske til vedkommende, da der ikke tvivles om at hans umage og bekostning var blevet betalt. Anmelderen er ukyndig om dette menneske er udgået fra Sank Hans Hospital eller fra en familie. Imidlertid har jeg troet det var min pligt at gøre vedkommende opmærksomme på det. Jeg har aldeles ingen grund til at formode andet end at de vedbørlige anstalter vil blive føjede til at eftersøge dette menneske og bringe det på et sikkert sted.


(Indsenderen bedes undskylde at indrykkelsen af dette bidrag er blevet noget forsinket)

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 66, den 27 Julii 1799, s 1050-1052)

Vejpoliti i Loland.

Med megen deltagelse læste jeg den i deres udgivne Politiven nr. 26 og 27 indlemmede anmeldelse fra en rejsende jyllænder om grevskabet Knuthenborgs veje o. m. i det håb at vedkommende dog engang ville skamme sig for så mange bebrejdelser i fald de ikke er i stand til at føle for deres medmenneskers skæbne der skal passere ad disse veje. Men ligesom jeg ikke skulle efterladt til deres berømmelse at indberette i fald dette havde gjort den forønskede virkning, så må jeg desto værre sige det modsatte. For alt er endnu som da - ved det gamle. Anmelderen må forsikre da han ofte og mest ved nattetid må passere disse veje, at det ikke er grevskabets bestyrelses skyld at han hidtil er kommen derfra uden sønderslagne lemmer skønt faren dog undertiden har været meget sandsynlig. Derimod må han meget beklage andre det ikke er gået så vel. 

Iblandt andre er der især en vej fra enden af grevskabet Christianssædes Alle over Hillested Skov som er skændig om vinteren og når det ikke er tørre somre. I den såkaldte Humles Rende må enhver frygte at sætte heste og vogne, uagtet der ved siden af vejen ligger mange læs gode fyldesten der alene koster den ringe umage at lade udføre på vejen som altid derved ville bedres, helst når et par smågrøfter blev gravet ved siderne og denne fyld kastet op blandt stenene. Broen som ligger over renden er ganske løs og vaklende, ud over at den er meget sid og lige med den anden vej. Så når vandet enten i for- eller efterår eller på andre tider løber lidt stærkere end midt om sommeren i den tørreste tid, hæver vandet samme over ½ alen eller 1/4 qv i vejret af sit bestemte sted, så den ganske fejler og er usynlig. Nu vil enhver indse hvor vanskeligt og voveligt det vil være at komme over den såvel for ridende som kørende da om uheldet skulle indløbe at man kom ved siden eller om hesten fik et ben ned i slusen under broen, måtte en af dem og var det en ridende måske begge, blive lemlæstet på det gyseligste i fald uheldet ikke skulle være større.

I dette forår var en ridende person så uheldig at hesten ved at gøre et spring op på dette flod, styrtede om på siden. Men til alt held slap han dog derfra med nogle blessyrer. Havde derimod hesten faldet mod et  stykke tømmer der står ved siden af broen eller på nogle store vægtstene der undertiden ligger på broen, ville hans liv næppe være reddet.

Udenfor den forrige vandmølle ved Maribo og på den almindelige landevej til Nakskov er en stenbro eller rettere en hob uordentlige sten, hvorpå ingen kan passere hverken nat eller dag uden med livet i hænderne. Enten denne bro tilhører Søholt eller Knuthenberg ved anmelderen ikke rigtig, men dette ved han: at det er intet ubetydeligt tab for byens handlende. De må også ofte tåle at rejsende nedriver deres gærder og kører over deres marker for at undgå det meste af denne ufare vej.

Mellem Maribo og Våbensted ved Anderstrup By er et så gyseligt hul i ledstedet at mange mennesker med heste og vogne er både væltet og blevet siddende fast i det. Blandt andet var der for nogle år siden en aldrende kone fra Saxkøbing så uheldig at vognen væltede med hende og foruden at hun nær druknede i moradset, blev hendes ene arm brækket 2 steder. Denne vejpart skal ligge under Nielstrup Gods der har samme politimester som Knuthenborg. Oh! Gid dog disse mænd engang ville tænke tilbage på deres fags forretninger og fuldføre de pligter der burde være dem så hellige for ikke at tale om den følelse ved så ulykkelige tidender der alene kan afværges med nogle læs fyld.

(Politivennen. Hæfte 6, nr. 66, den 27 Julii 1799, s 1046-1050)

Redacteurens Anmærkning

Hovedgården Christianssæde var grevskab for slægten Reventlow. Den ligger i Lollands Kommune. I perioden 1775-1827 var den ejet af Christian Ditlev Frederik lensgreve Reventlow. Et navn mand ellers mest forbinder med ophævelsen af stavnsbåndet, hoveri mm. I 1797 var han blevet udnævnt til gehejmestatsminister.

Et Uhyre i Dyrehaven

En ting som ved denne lejlighed bør bemærkes er at der ligeledes i Dyrehaven findes en lurendrejer, som til sin lyre synger de liderligste og (i egentligste forstand) pøbelagtigste viser. Når man nu vil betragte sagen fra sin rette side og overveje hvor mange slags folk og af hvor forskellig kultur der forsamles for at fornøje sig, så kan man med rimelighed gøre dette spørgsmål: Hvorfor tillades dette rå menneske på sådan en skammelig måde med sin liderlige sang at ophidse den grove sanselighed hos den uoplyste mængde og tigge på denne nederdrægtige måde?

Ofte har jeg set unge mennesker med største begærlighed stå i mængde omkring ham for at høre på ham og uden tvivl har det ikke gode følger med sig.

I, hvis pligt det er at våge over og befordre moralen blandt jeres medmennesker, hør mine ord og bortjag for bestandig dette uhyre

F+y


(Politivennen Hæfte 5, nr. 65, den 20. juli 1799, s. 1035-1036)

Ubehageligheder i Rosenborggade

En meget formuende mand har det ulykkelige tilfælde, nu tredje gang i 7-8 år at falde i en periodisk sindssygdom og galskab, som efter vejrligets indflydende beskaffenhed på ham sædvanlig plejer at vare et par måneder.

De foranstaltninger som for nærværende tid er taget med ham, næst det at han efter Addresseavisen nr. 178 af stadens Magistrat viselig er erklæret umyndig indtil videre, er at han holdes under vagt i sin egen gård nr. 102, men har frihed at komme i gården og dens have, og hvor han da såvel nat som dag huserer rasende til ubehageligste uro for de omkringboende folk. Og da han, som bekendt er, ejer en bopæl på landet, hvorfra man vistnok ikke klogelig har søgt at få ham ind hertil staden, da stedet der skal have alle de mulige fordele, som kan tjene til hans helbredelse, såsom bekvemme værelser, have, skov og marker, et fersk kildebad, den sunde søluft, også meget let tilvejebringende saltvandsbad og overalt, alt det som efter omstændigheder kan synes fornøden og tjenlig for hans helbreds genkomst, som dog vist ønskes, så synes det at være underligt, at vedkommende ikke betjener sig klogelig af det nævnte sted, ved at føre ham derhen under sikker gelejde, give ham en medikus eller kirurg med for at blive hos ham, som besidder den sjælsstyrke, ikke for ukvemsord eller et håndslag at banke ham, indtil hylen og jammerskrig, men med tålmod behandle ham som et beklageligt menneske, der fortjener sand medynk, sålænge denne uheldige periode varer. Man vil hernæst agte på, om dette ufornærmelige andragende og forslag respekteres, da naboer og omkringboende ønsker sig befriede for så vigtig ubehageligheder.

(Politivennen Hæfte 5, nr. 65, den 20. juli 1799, s. 1029-1031)


Der står ingen adresse i Rosenborggade. Her er nr. 7. Det hus hvor Søren Kierkegård boede på 1. sal et halvt århundrede senere, 1848-50. Og bl.a. skrev "Sygdommen til døden".

Erklæring i Anledning af det i No. 45 mod Hr. Postfører Langballe indrykkede Bidrag

I anledning af en i Politivennen nr. 45 for året 1799 indført tildragelse ved Storebælt har hr. postfører Langballe som Politivennens læsere er bekendt, forlangt at vide navnet på den mand som har ladet denne tildragelse indrykke. At opgive dennes navn var hverken udgiveren eller indrykkeren uvillig til. Kun måden hvorpå hr. Langballe forlangte samme gjorde at anmelderen ikke så straks kunne bestemme sig til at give hr. Langballe den forlangte oplysning. Man lod derfor indføre den erklæring som findes i Politivennen nr. 51 og som tydeligt går ud på at man aldeles ikke har haft til hensigt derved at fornærme Langballe som en bekendt brav mand. Imidlertid har hr. Langballe siden personlig talt med anmelderen og for ham godtgjort at denne erklæring ikke kunne være tilstrækkelig til at forebygge at jo hans uvenner - hvoraf han som en i sit fag virksom og stræbsom mand, vist har mange som af ondskab og misundelse ville gribe endog den mest ubetydelige lejlighed til at nedsætte hans sande fortjenester - kunne endnu finde anledning til endog ved erklæringen selv at gøre dem lystig på hans bekostning. 

Anmelderen har derfor fundet det rimeligt ikke alene at gentage ovennævnte erklæring: "At anledningen til denne begivenheds anmeldelse ikke har været at fornærme hr. postfører Langballe som en bekendt brav mand, men endog tilføje: at hr. Langballe har berettet mig at præsten hr. Mejer havde endog berøvet ham de 2 bådshager. Redskaber som enhver der er bekendt med ibådes transport ved hvor uundværlige disse er. At præsten selv skal have forsikret at han ikke for nogen gevinst vovede sig oftere således, at det som han gav hvad enten det kaldes mulkt eller frivillig gave, var hans eget fri tilbud efter at han var blevet overbevist om hvad skade savnet af disse bådshager kunne have medført posten og endelig at det ikke skal forholde sig således som anmelderen og den derefter at de fynske aviser gjorte slutning at postfører Jespersen gik over samme dag fra Nyborg til Sprogø med 2 poster og bragte Langballe de ham berøvede bådshager mv.

Enhver upartisk dommer vil altså efter denne forklaring ikke kunne tillægge hr. Langballe nogen efterladenhed i sit embedes udførelse. Især når tillige overvejes at fordi 2 enkelte og ledige personer ville vove at gå over, var det ikke sagt at hr. Langballe som havde så mange personers liv og velfærd under sin værge, burde vove at gå en øjensynlig fare i møde. Hvortil endnu kan føjes, som jeg tror ingen fornuftig tænkende vil kunne modsige: at om det endda havde været rigtig som det dog ikke skal være at hr. Jespersen var gået fra Nyborg med 2 poster mens hr. Langballe kom på Sprogø med den ene for at føre over til Nyborg, var det derfor ikke sagt at hr. Langballe kunne have gået fra Sprogø da isens situation ved Sprogø som Jespersen ikke kunne vide ved Nyborg, kunne have været langt anderledes end den var så langt man kunne bedømme den fra Nyborg. 

Overalt håber jeg som ved flere lejligheder har vist at være hr. Langballes sande ven at der næppe vil kunne fremstå nogen som kan nægte hr. Langballe dette at han såvel i sit embede som ved mange lejligheder uden for samme hvor i blandt jeg vil alene nævne to bemærkelsesværdige, nemlig de 2 gange Nyborg har været hjemsøgt af ildebrand, har vist sig ikke alene som en ivrig og virksom embedsmand, men også som en moralsk god og ædel mand. Dette er den erklæring som jeg skylder hr. Langballe og som jeg skylder sandhed. I øvrigt har jeg selv uden hans anmodning opgivet ham at jeg havde indrykket den påankede tildragelse og overlader ganske til ham at handle som han finder for godt, da jeg i al fald ikke frygter for noget og følgelig heller ikke skal krybe i skjul under det opdigtede, men denne gang endnu efter hr. Langballes positive anmodning brugte navn.
Pseudonymus.

(Politivennen. Hæfte 5, nr. 65, den 20 Julii 1799, s 1025-1029)


Redacteurens Anmærkning

De øvrige indlæg i denne debat kan ses i nr. 45 og i nr. 51