26 april 2015

På vej mod Kristen Kristensens Periode

Efter Politivennen nr. 572, 18. april 1809 er der et hul på ca. 100 numre i Københavns Bibliotekers samling af Politivennen. Seidelin udgav tidsskriftet indtil nr. 673. Han døde 5. april 1811, men Hans Christian Amberg fortsatte fra 18. maj 1811 med at udgive nr. 674 til 693. Formentlig 1811 ud.

Der skal have været en strid om Grundtvigs stavefejl i indskriftens personnavne, i Politivennen 620, 17. marts 1810, s. 10823-10825:“Revselse til Hr. Grundtvig for hans skødesløse Omsorg for at bevare de Heltes Navne, der faldt paa Skibet Prinds Kristian” Grundtvig tog til genmæle ugen i artiklen “Om Revselsen i Politievennen” hvori han klarlagde arbejdsfordelingen ved indgraveringen samt stavefejlene i de tilgængelige kilder.

Så holdt tidsskriftet en pause på ca. 4 år indtil Kristen Kristensen med ny energi pustede liv i bladet 20. januar 1816. Så lang en pause holder Politivennen Live Blogging ikke. Kun indtil 1. maj. Altså kun 4 dage, så begynder jeg at udgive Kristensens numre. Læserne kan glæde sig! 

Som det ses af Seidelins Politivennen delte politivennerne ud af deres observationer på gader og stræder, i by og på land, om hverdagslivet i starten af 1800-tallet, og dette intensiveres med udgiver nr. 2, Kristen Kristensen. Og eftertiden har dermed fået et helt unikt billede af dagliglivet, godt nok kraftigt farvet af politivennernes livsanskuelse. Men da de sjældent lægger skjul på denne, gør det måske ikke så meget. Tværtimod, det er tilladt at se det i humorens skær.

Dagen. 17. september 1810
Politivennen No. 646 er udkommet og indeholder: Om Theens givtige Egenskaber og et Forslag om samme Afskaffelse; - Ønske om Bøndernes Uefterrettiglighed og Skjødesløshed med deres Heste; . Spørgsmål Randers Avis angaaende; - Til Bestyrelsen for Selskabet for Svømmekunstens Udbredelse; - Ønske til Kbhavns Magistrat i Anledning af den af samme foranstaltede Vægt af Rugbrød ved Tørvhede; - Om Kbhavns Sluddermagere og om ufornuftlig Ivren md disse Sluddermagere; . Politianordninger og nyttige Foranstaltninger; - Uorden paa store Købmagergade, dito i Skindergaden, dito i Klareboderne, dito i Løvstræde o.s.v.; - Torvepriser. - Dette, saavelsom ethvert af de foregaaende Nummere faaes for 4 Sk hos K. H. Seidelin i Pilestræde No. 119, hvor Bidrag modtages og Subskription stedse staaer aaben paa dette blot til Almennytte sigtende Ugeblad. 


Dagen. 4. december 1810.
Politivvennen No. 657 er udkommen og indeholder: Tanker med det i Politivennen No. 656 gjorte Forslag om Husassurantsers Forhøjelse i Forhold til den nu højere Indtægt og højere Bygningsomkostninger: med Gjendrivelse af Udgiveren. - Forslag til private kaperrederiers Prisers bedre Udligning. - Livsfare for den som i Mørke vil fra gamle Kongevej til Vesterbro og omvendt. - Opfordring til enhver god dansk Mand og Qvinde, at opgive gode Drikkevarer, hvortil Kolonialvarer og selv fremmede Fastlandsvarer, enten aldeles ikke, eller dog i usædvanlig mindre Andel behøves. - Torvepriser. - 
- Dette, saavelsom ethvert af de foregaaende Nummere faaes for 4 Sk hos K. H. Seidelin i Pilestræde No. 119, hvor Bidrag modtages og Subskription stedse staaer aaben paa dette blot til Almennytte sigtende Ugeblad. 

Dagen. 18. december 1810.
Politivennen No. 669 er udkommen og indeholder: Opfordring til Øvrigheden i Randers og til Øvrigheden paa ethvert andet Sted, hvorr Lejebibliotheker ere eller fremstaae. - Forslag om [Dreskill]ings og [Riffilv]ingssedler. - Ønske til [Bankotrextonen]. - et Exempel paa at vore ridende Herrer ikke alle undsee sig ved at ride over tunghørige Mennesker midt paa den brede Landevei. - Bønner og et Ønske fra Helsingør. - Forslag om Ansættelse af Stiftsbygmestere, Stiftsagerdyrkere, Stiftsgarnere, Stiftsfiskemestre og Stiftsskovmestere. - Politiindberetninger og Foranstaltninger. - Et højst mærkeligt Brev af Kristian de Store om at ansøge Benaadelse paa Grund af Kone og Børn m.m. - Maaden at gjore en fortræffelig Slaaenvin. - Torvepriser. - 
Dette, saavelsom ethvert af de foregaaende Nummere faaes for 4 Sk hos K. H. Seidelin i Pilestræde No. 119, hvor Bidrag modtages og Subskription stedse staaer aaben paa dette blot til Almennytte sigtende Ugeblad. 

Dagen. 3. juni 1811.
Politivennen No. 676 er udkommen og indeholder: Uventet Forstyrrelse ved Indgangen til Nørreport fra Furværkeret; - Vore Gade-Renovations-Karles abderitiske Læssemaade; - Streg i Regningen ved Skovshoveds Kroe; - Galopade paa Fodstien imellem Constantia og Charlottenlund: - Advarsel for en bidsk Hund;- Et Par Spørgsmaal, de q0 smaa Alleer paa hiin Side Pebligesøen betræffende; - Om vore Gaders Stænkning førend de feies; - Torvepriser.
- Dette, saavelsom ethvert af de foregaaende Nummere faaes for 4 Sk hos K. H. Seidelins Enke i Pilestræde No. 119, hvor Bidrag modtages og Subskription stedse staaer aaben paa dette blot til Almennytte sigtende Ugeblad.