20 august 2016

Andre Stæder, Andre Skikke!

I de offentlige Blade fortælles: at Politiet i Paris har i sinde at gøre ende på Saint-Simonisternes Konventikelprædikener. Salen Taitbout, hvor disse missionærer hidtil om søndagen gav den arbejdende klasse undervisning, skal fra en vis tid lukkes, og indgangen til samme besættes med bevæbnet magt. Her holder magister Lindberg, uforstyrret, hver søndag offentlige andagtsøvelser i privat hus uden for byen, og truer enhver der offentligt vil tale om ham eller hans virksomhed. (Se Adresseavisen nr. 8, tirsdag den 10. januar i år).

Politivennen nr. 837. Løverdagen den 14de Januari 1832, s. 19-20.


Redacteurens Anmærkning

Artiklen affødte et sagsanslæg fra Lindberg, se Omtale. Her er artiklerne optrykt. Den omtalte artikel i Adresseavisen er denne:
Advarsel.
At jeg har gjort de foreløbig fornødne Skridt, for at saggive Redacteuren af "Dagen" Etatsraad Fr. Rhaarup for hans Fornærmelser mod mig i Dagen 1832 Nr. 5 og Cancellieraad S. Hempel i Odense, som først har fremført disse Fornærmelser i sin Avis, samt Pastor C. H. Visby, Capellan ved Vor Frelsers Kirke, ligeledes for hans fornærmelige Udtryk mod mig i hans Ugeblad "For practisk Christendom" 1831 Nr. 52, bringer jeg herved til offentlig Kundskab, for saaledes paa det eftertrykkeligste at advare alle Redacteurer af offentlige Blade og Andre om for Fremtiden at afholde sig fra at optage andre Artikler i deres Blade, mig og min Virksomhed vedkommende, end de maatte trøste sig til som Sandhed at kunne vedstaae og bevise for Domstolene, da jeg er til Sinds for Fremtiden strax at drage Enhver til Ansvar, som skulde forsøge paa at vedblive at misbruge Pressen til alle Slags Fornærmelser imod mig
Jacob Chr. Lindberg
Magister artium.
Det var i øvrigt ikke første gang Visby og Lindberg kom i klammeri med hinanden. I 1834 frikendte højesteret såldes H. Visby for kætteri, efter at Lindberg havde rejst klage imod ham.

Se i øvrigt Politivennen nr. 841.